The Stardome Golf Club

The Stardome Golf Club

ประมวลภาพและผลการแข่งขัน Chiang Mai GOLF Festival 2015 The Stardome Golf Club 1 May 2015

GOLF Festival 2015
The Stardome Golf Club 1 May 2015

out in total NET hcp.
Overall Low Gross คุณอุษาวดี โชคชัยผาสุข 42 35 77 69 8
Flight  A  out in total NET hcp.
Winner คุณธนพร จันทร์เนตร 40 40 80 73 7
1st  Runner Up   –
2nd  Runner Up   –
Flight  B  out in total NET hcp.
Winner คุณดาว 39 43 82 70 12
1st  Runner Up คุณสถิต อุทัย 44 41 85 71 14
2nd  Runner Up คุณทองธรรม โชคชัยผาสุข 43 44 87 71 16
Flight  C  out in total NET hcp.
Winner คุณนิเวศน์  อินตารัตน์ 43 48 91 71 20
1st  Runner Up คุณสุชาติ  วรรณสูตร 44 47 91 72 19
2nd  Runner Up พ.อ.อัศริน อินทนนท์ 50 43 93 72 21
Flight  D out in total NET hcp.
Winner คุณสมพล  พัฒนจันทร์ 47 54 101 73 28
1st  Runner Up คุณชวลิต สุวิทร์ศักดิ์กานนนท์ 54 50 104 76 28
2nd  Runner Up คุณสมเกียรติ บัวสุข 52 55 107 76 31