North Hill Golf Chiangmai

North Hill Golf Chiangmai

ประมวลภาพและผลการแข่งขัน Chiangmai Golf Festival Championship 2015 North Hill Golf Chiangmai 23th May 2015 / Shot Gun 12.30

Chiangmai Golf Festival Championship 2015
North Hill Golf Chiangmai 23th May 2015 / Shot Gun 12.30

out in total net hcp.
Overall  Low  Gross คุณพัชกร จันตาเวียง 40 37 77 71 6
Flight  A  out in total net hcp.
Winner
1st  Runner Up
2nd  Runner Up
Flight  B  out in total net hcp.
Winner คุณอาชว์ชัย  ผดุงครรภ์ 40 40 80 70 10
1st  Runner Up คุณแสวง สถิตย์สัมพันธ์ 42 41 83 71 12
2nd  Runner Up คุณจำนงค์  นิลวิลาศ 39 44 83 71 12
Flight  C  out in total net hcp.
Winner คุณชาญยุทธ จุลละปิติ 44 46 90 71 19
1st  Runner Up คุณประภัสรา ประชากุล 48 46 94 72 22
2nd  Runner Up คุณผ่องพรรณ  ศิริวัฒนาวงศา 46 48 94 72 22
Flight  D out in total net hcp.
Winner คุณพศิน มงคลปัญญา 52 53 105 77 28
1st  Runner Up คุณชัยทัต พูลสวัสดิ์ 56 50 106 76 30
2nd  Runner Up Mr.Alan 53 54 107 78 29

northhill49 northhill54 northhill60